Privātuma politika

Izstrādāts saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 (2016.gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK

(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Personas datu apstrādes privātuma politika dalībai akcijās

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula), mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Informējam, ka mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, ja Jūs izvēlaties savus personas datus sniegt mums, piedaloties mūsu rīkotajās akcijās un Jūs uzticat VSIA LATVIJAS RADIO, reģ. Nr. 40003080614, Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, Latvija kā personas datu apstrādes pārzinim (turpmāk - Sabiedrība vai mēs vai Pārzinis) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas (turpmāk - Politika) noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Vēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka Politika var tikt mainīta, papildināta, atjaunota.

Ja Jūs nepiekrītat šai Politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, vai nevēlaties sniegt savus personas datus dalībai akcijā, tad mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju piedalīties akcijā, atbilstoši Akcijas noteikumiem (turpmāk - Akcija). Tāpat vēršam Jūsu Uzmanību, ka Akciju organizēšana ir nesaraujami saistīta ar Pārziņa vēlmi popularizēt tā pārstāvētos zīmolu un Pārziņa izstrādāto aplikāciju, kur, saskaņā ar Akcijas noteikumiem atsevišķos gadījumos var tik organizēti īpaši uzvarētāju paziņošanas pasākumi, kur var notikt fotografēšana vai filmēšana, var tikt noskaidrotas uzvarētāju sajūtas un pārdomas, saņemot balvu, tad ar šim mērķim apstrādātajiem datiem Jūs varat iepazīties kampana.latvijasradio.lv/privatuma-politika

 1. Kas ir personas dati un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu,identifikācijas numuru, rašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu apstrādes mērķisAkcijas norises administrēšana, savu tiesisko interešu aizsardzībai, lai nodrošinātos ar pierādījumiem par akcijas norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Datu kategorijasReģistrācijai un dalībai preču un pakalpojumu akcijās mēs apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, informācija, ka Jūs savā iekārtā lietojat Pārziņa aplikāciju un esat to savienojis ar automašīnu atbilstoši akcijas noteikumiem, akcijas rezultātus, saņemtos laimestus/balvas (naudas balvas gadījumā arī personas kods) un paraksts. Uzvaras gadījumā informācija par uzvarētāju, tā identificējošā informācija (piemēram, norādot pilnībā vai daļēji sniegto informāciju), var tikt publicēta saskaņā ar attiecīgās akcijas noteikumiem.
Datu apstrādes juridiskais pamats
 • Jūsu piekrišana (Regulas 6.p. 1.p. a) apakšpunkts) dalībai preču un pakalpojumu akcijās attiecībā uz datu ievākšanu;
 • mūsu juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts) attiecībā uz preču un pakalpojumu akciju organizēšanu (piemēram, Preču un pakalpojumu akciju likuma 7.p. un 18.p. 3.d. 6.p.);
 • mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai saglabātu informāciju par preču un pakalpojumu akcijas norisi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai vēlāku strīdus izskatīšanai.
Datu apstrādes termiņšLai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar preču un pakalpojumu akciju norisi regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, Jūsu dati šim mērķim tiks saglabāti vismaz 5 gadus pēc akcijas norises beigām (02.01.2007. MK noteikumu Nr.16 Preču un pakalpojumu akciju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība 5.p.). Gadījumā, ja radīsies strīds par Akcijas norises tiesiskumu, tad visa informācija var tikt saglabāta līdz strīdus atrisināšanas brīdim, tas ir, piemēram, līdz galējam tiesas spriedumam.
 1. No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Visus personas datus mēs iegūsim no Jums kā no Akcijas dalībnieka, Jums izpildot Akcijas nosacījumus.

 1. Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu saņēmējiem, t.i. personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Akcijas norisi. Tāpat, tādas personas var būt mūsu pilnvarotie darbinieki, mūsu piesaistītie datu apstrādātāji, kuri var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos. Vēršam Jūsu uzmanību, ka konkrēts sadarbības partneris var būt arī norādīts Akcijas noteikumos.

Ja, piedaloties Akcijā, Jūs esat uzvarējis, tad ar Akcijas balvas nodošanu saistītie saziņas dati (tālruņa numurs) un iegūtā balva var tikt nodota Pārziņa pārstāvim vai sadarbības partnerim, kur, saskaņā ar Akcijas noteikumiem, ir paredzēta balvu izsniegšana.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pamatoti pieprasot vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības juridisko prasījumu gadījumā, u.tml.

 1. Kādā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs rūpējamies par Jūsu personas datiem ikdienā, līdz ar to, arī organizējot Akcijas mēs tās organizēsim tādejādi, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tikai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kur ir augstas prasības un atbildība personas datu aizsardzībai.

 1. Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs tās varat izmantot?

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums daudz tiesību, ko varat brīvi izmantot, savukārt mēs nodrošinām iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:

  1. Tiesības piekļūt saviem personīgajiem datiem, kurus mēs pārvaldām

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

Lielāko daļu šīs informācijas mēs sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt papildus informāciju, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 8.nodaļā norādītajos veidos.

  1. Tiesības labot personas datus

Ja Akcijas norises laikā ir mainījušies Jūsu norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums šīs Politikas 8.nodaļā norādītajos veidos.

  1. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tā kā Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Vienlaicīgi vēršam Jūsu uzmanību, ka kā datu apstrādes tiesiskais pamats Jūsu piekrišana ir līdz izlozes norises brīdim.

Pēc tam, kad ir notikusi izloze, mēs vairs neesam tiesīgi mainīt Akcijas dalībnieku sarakstu, kā rezultātā, Jūs vairs nevarēsiet realizēt savas tiesības atsaukt piekrišanu.

Kad Jūsu piekrišana tiks atsaukta, mēs pārtrauksim uz piekrišanas pamata apstrādāt datus, proti, izslēgsim Jūs no Akcijas dalībnieku saraksta, ievērojot iepriekš minēto.

Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

  1. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs radušās.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Jūsu lūgumu nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

  1. Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mums.

Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.nodaļā.

  1. Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.nodaļā.

  1. Tiesības ierobežot datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.

Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums dalību Akcijā.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šīs Politikas 8.nodaļā.

 1. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu Jūsu datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar mūsu rīcībā esošajiem datiem un Jūs esat attiecīgo datu Datu subjekts. Regulas 11. un 12.pants paredz nosacījumu, ka personas datu apstrādes Pārzinim nav pienākums apstrādāt datus tikai, lai izpildītu Datu subjekta pieprasījumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām izpildīt Jūsu pieprasījumā norādītos lūgumus. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram,lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā. Tāpat, rūpējoties par Jūsu personas datu drošību, mēs saglabājam tiesības, mainīt informācijas izsniegšanas veidu, lai būtu pārliecināti, ka nepilnvarotas personas nevar piekļūt informācijai, kuru mēs vēlamies nodot Jums.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, gadījumos, kad informāciju nevaram Jums izsniegt, par to rakstiski Jūs informējot.

 1. Kādos veidos un uz kādu kontaktinformāciju varat sazināties ar mums?

Ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: apps@latvijasradio.lv. Zvanot uz tālruni: +371 26852976. Pasta korespondences adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505.

 1. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.

Mēs ikdienas plānojot un organizējot savu ikdienas darbību, ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, kas mums nav nepieciešami šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai.

Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Piemēram, aizsargājam datus ar paroli. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, Jūsu informācijas nodošanā mums, izmantojot internetu vai mobilos telefona sakarus, pilnīgu drošību nevar garantēt. Jebkāda Jūsu informācijas nodošana mums iepriekš norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.

 1. Politikas spēkā esamība un izmaiņas

Šī Politika var tikt mainīta vai aktualizēta un tīmekļa vietnē kampana.latvijasradio.lv/privatuma-politika Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko šīs Politikas versiju.